"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 29 Tháng 3, 2020 - 09:05

Nhìn lại công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Bến Tre (2010-2015)

Trần Thị Quỳnh Nghi

Phòng TC-HC-QT

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Người đã từng khẳng định: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”; cán bộ là vốn quý của cách mạng, có vốn mới làm ra lãi, bất cứ chính sách, công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành công tức có lãi, không có cán bộ tốt thì hỏng việc tức lỗ vốn. Vì vậy, công tác cán bộ phải được xem là công việc gốc của Đảng, phải biết cách lựa chọn, sử dụng và không ngừng bồi dưỡng cán bộ để cái vốn quý đó ngày càng to lớn lên theo yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng.

Với chức năng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở, trong những năm gần đây, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre đã quan tâm rất nhiều đến đào tạo trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường nhằm trang bị cho họ những kiến thức, kỹ năng cần thiết để có thể phát huy năng lực tư duy, vận dụng sáng tạo những kiến thức đã học vào công việc cụ thể nhằm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.  

Tổng biên chế Trường Chính trị tính đến tháng 10 năm 2015 là 42 người, trong đó  cán bộ lãnh đạo từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên là 14 người, viên chức là 28 người. Đội ngũ giảng viên và giảng viên kiêm nhiệm bao gồm 25 người. Trong tổng số 42 người có 15 thạc sĩ, 20 cử nhân, 01 cao đẳng, 03 trung cấp. Về trình độ lý luận chính trị, Trường đã đào tạo được 31 người, trong đó cao cấp là 18 người, 03 cử nhân và 10 người có trình độ trung cấp. Cán bộ, giảng viên đã qua bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước là 32 người; có trình độ A tin học trở lên là 39 người, trình độ A ngoại ngữ trở lên là 37 người.

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Trường Chính trị đa số đều đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Đặc biệt, đội ngũ giảng viên của Trường không những đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị mà còn có kỹ năng sư phạm tốt, đa số có kinh nghiệm trong giảng dạy. Hàng năm, Trường Chính trị có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ cho các giảng viên, đưa giảng viên tham dự các lớp tập huấn để cập nhật kiến thức mới.

Trong 05 năm qua (2010-2015) Trường Chính trị Bến Tre đã đưa nhiều lượt giảng viên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, cụ thể như sau:

Đào tạo về chuyên môn tổng cộng 10 người, trong đó sau đại học là 06 người, bao gồm 01 tiến sĩ, 05 thạc sĩ và 04 đại học. 

Đào tạo về lý luận chính trị-hành chính tổng cộng 11 người, trong đó cao cấp là 08 người và trung cấp là 03 người.

Trong 05 năm qua, Trường Chính trị Bến Tre đã cử cán bộ, giảng viên đi tập huấn, bồi dưỡng tổng cộng 85 lượt người, trong đó bồi dưỡng quản lý nhà nước là 17 người, bao gồm 01  chuyên viên cao cấp, 08  chuyên viên chính và 08 chuyên viên; bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý, điều hành cho Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng là 03 người; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ khác là 65 lượt người; bồi dưỡng ngoại ngữ là 09 lượt người, bao gồm 03 cử nhân, 01 trình độ B, 02 trình độ Toefl, 02 trình độ B2; bồi dưỡng tin học trình độ B là 17 người.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng trong những năm qua đạt được những thành tựu như vậy là nhờ được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị. Trong từng giai đoạn cụ thể, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch,  rà soát danh sách và đưa cán bộ, giảng viên của Trường đi đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch để đảm bảo đủ chuẩn theo từng chức danh, vị trí làm việc. Nhìn chung cán bộ, công chức, viên chức của Trường sau khi được đưa đi đào tạo về thực hiện nhiệm vụ cụ thể ở cơ quan có nhiều chuyển biến tích cực: Bản lĩnh chính trị vững vàng hơn, trong tư tưởng và từng hành động cụ thể luôn thể hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.Vận dụng những kiến thức đã học vào công việc chuyên môn, vào hoạt động giảng dạy tốt, đáp ứng yêu cầu được giao.

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường Chính trị trong thời gian qua đã thể hiện những điểm nổi bật như sau:

Một là, đào tạo, bồi dưỡng tập trung chủ yếu vào đối tượng là giảng viên và giảng viên kiêm nhiệm nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của Trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ mà Tỉnh ủy đã giao cho.

Hai là, đào tạo, bồi dưỡng tập trung vào ba nội dung cơ bản là trang bị kiến thức lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý nhà nước.

Ba là, Trường chính trị đã tập trung đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng khoa, đây là một chuyển biến tốt, thể hiện việc thực hiện nghiêm túc chủ trương tiêu chuẩn hoá cán bộ của Đảng và Nhà nước, đồng thời nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ nguồn của các cấp lãnh đạo.

Bốn là, Trường Chính trị có quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học giúp giảng viên có đủ kỹ năng hoàn thành công việc chuyên môn, đủ kiến thức để tìm hiểu thêm thông tin từ các tài liệu nước ngoài, đồng thời đủ trình độ để thi tuyển đầu vào các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ.

Mặc dù có nhiều điểm nổi bật như vậy, nhưng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường Chính trị cũng còn những điểm hạn chế, cụ thể là Trường Chính trị không thực hiện đúng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được Đảng ủy, Ban Giám hiệu đề ra và phê duyệt. Trong giai đoạn 2010-2015, Trường Chính trị đưa ra kế hoạch đào tạo 05 tiến sĩ, nhưng đến năm 2015 Trường chỉ có 01 nghiên cứu sinh. Nguyên nhân của hạn chế là do viên chức không đủ trình độ về ngoại ngữ, công trình khoa học để xét tuyển đầu vào chương trình tiến sĩ. Một số viên chức sau khi được đưa đi đào tạo trở về trường phục vụ một thời gian, xin chuyển công tác đến nơi khác. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng và đội ngũ cán bộ, viên chức của Trường.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, Trường Chính trị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên cụ thể như sau: Về chuyên môn đào tạo tổng cộng là 13 người bao gồm 06 tiến sĩ, 07 thạc sĩ; về đào tạo trình độ lý luận chính trị tổng cộng là 6 người bao gồm 05 cao cấp, 01 trung cấp; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước tổng cộng 07 người bao gồm chuyên viên cao cấp là 01 người, chuyên viên chính là 06 người.

Tóm lại, đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị và kiến thức chuyên môn nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giảng viên là việc làm thường xuyên và lâu dài của Trường Chính trị. Mục đích cuối cùng của công tác đào tạo, bồi dưỡng là nâng cao trình độ, nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; nâng cao chất lượng hoạt động của Trường. Tuy nhiên, để công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường thành công, đạt hiệu quả cao nhất; Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị căn cứ vào nhu cầu thực tế, vào quy hoạch cụ thể để điều chỉnh kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp với từng chức danh cán bộ, quản lý lãnh đạo, từng vị trí làm việc. Bên cạnh đó, từng cán bộ, giảng viên phải tự quán triệt nhận thức đúng đắn về công tác đào tạo, bồi dưỡng từ đó tạo được ý thức học tập tự giác, nghiêm túc./.

Tin khác