"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 12, 2017 - 06:06

Lịch học Tổng hợp Hệ VLVH - Lớp Luật Dân sự khóa 1 (Điều chỉnh lần 2) Quý II,III/2017 (Từ tháng 4-9/2017)