"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 25 Tháng 5, 2018 - 04:38

Lịch học tập Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TC LLCT-HC C32, từ 07/8 đến 17/8/2017