"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 24 Tháng 5, 2018 - 07:25

Lịch học tập Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, Lớp Đào tạo nguồn Trưởng Công an xã khóa 5, từ 15/6 đến 17/7/2017

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLC-HC CAX K5

Danh sách môn học: 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước..

Năm học: 

2017

Lịch học tập Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, Lớp Đào tạo nguồn Trưởng Công an xã khóa 5, từ 15/6 đến 17/7/2017

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác