"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 18 Tháng 3, 2018 - 03:26

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TC LLCT-HC C31, từ 20/6 đến 30/6/2017