"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 12, 2017 - 05:42

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Nghiệp công tác MTTQ và Đoàn thể nhân dân, Lớp TC LLCT-HC C32, từ 05/6 đến 09/6/2017