"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 12, 2017 - 05:53

Lịch học tập (Điều chỉnh phần 3): Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên khóa 31, từ 13/6 đến 24/8/2017