"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 12, 2017 - 05:53

Lịch học tập (Điều chỉnh) môn: Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam..., Lớp Cao cấp LLCT khóa 16, từ 19/6 đến 28/6/2017