"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 24 Tháng 5, 2018 - 07:27

Lịch học tập (Điều chỉnh) môn: Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam..., Lớp Cao cấp LLCT khóa 16, từ 19/6 đến 28/6/2017

Danh sách lớp: 

Cao cấp LLCT-HC K16

Danh sách môn học: 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước..

Năm học: 

2017

Lịch học tập (Điều chỉnh) môn: Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam..., Lớp Cao cấp  LLCT khóa 16, từ 19/6 đến 28/6/2017

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác