"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 25 Tháng 5, 2018 - 04:40

Lịch học tập (Điều chỉnh) Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên khóa 32, từ 29/5 đến 16/6/2017