"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 27 Tháng 6, 2019 - 09:50

Khoa Dân vận

Thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 1232-QĐ/TU ngày 18/5/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre và Quyết định số 32/QĐ-TCT, ngày 04/8/2009 của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre về việc ban hành quy chế làm việc của Khoa Dân vận.

          I. Chức năng, nhiệm vụ của khoa

          - Theo dõi, hiệp quản và tham gia giảng dạy kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cấp cơ sở; cán bộ ở cấp huyện, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh và cán bộ dự nguồn.

          - Bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ cho cán bộ đoàn thể cấp cơ sở.

          - Khoa nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế trong và ngoài tỉnh phục vụ nhu cầu giảng dạy.

               II. Nhân sự của khoa

Khoa có 04 giảng viên:

Họ và tên
Nguyễn Thị Yến           
Chức vụ
Trưởng khoa
Năm sinh
1965
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
0753 835238
Email                        

 

Họ và tên
Nguyễn Thị Nga      
Chức vụ
Phó Trưởng khoa
Năm sinh
1975
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
0753 835238
Email                        
 

 

Họ và tên
Đoàn Thị Mao           
Chức vụ
Giảng viên
Năm sinh
1984
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
0753 835238
Email                        

Giới thiệu: 

Tin khác