"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 1 Tháng 6, 2020 - 08:42

Đảng bộ Trường Chính trị Bến Tre hội nghị tổng kết công tác năm 2015

Chiều ngày 25 tháng 01 năm 2016, Đảng bộ Trường Chính trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Đến dự hội nghị  có các đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị; Đỗ Nam Phong, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng cùng Chi ủy lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính A32 và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ.

Năm 2015, Đảng bộ Trường Chính trị đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực: Công tác đào tạo, bồi dưỡng đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế đạt hiệu quả nhất định; cơ sở vật chất được đảm bảo, công tác quản lý tài chính đi vào nền nếp. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức, triển khai đầy đủ và kịp thời các chủ trương, nghị quyết của cấp trên, nhất là Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Đảng ủy Trường đã lãnh đạo thực hiện và hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2015; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, đảm bảo đúng chuẩn chất (năm 2015 kết nạp 01 đảng viên);  quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động có hiệu quả; chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay gắn với Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đánh giá, phân loại chất lượng  chi bộ trực thuộc và đảng viên năm 2015, Đảng ủy Trường Chính trị đã công nhận 01 chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 01 chi bộ trong sạch, vững mạnh; 04 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 05 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 18 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 04 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực. Tại hội nghị, Đảng ủy Trường tặng giấy khen cho 01 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và 05 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Đảng ủy Trường Chính trị đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2016 như sau:

- Quán triệt và tổ chức thực hiện phương châm Đại hội X Đảng bộ tỉnh “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới” đến từng cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI  Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay gắn với Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 04/01/2016 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối trong tình hình mới.

- Tiếp tục thực hiện Công văn số 1377-CV/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về chấn chỉnh văn hóa giao tiếp nơi công sở và Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua“Đồng Khởi mới”.

- Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với từng vị trí việc làm, đồng thời xác định rõ từng chức danh lãnh đạo, quản lý, giảng viên, viên chức – người lao động và trình độ đối với từng chức danh.

- Tích cực chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và Kết luận số 86-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới”….

- Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 của Đảng ủy, các chủ trương về công tác kiểm tra, giám sát của Trung ương, Tỉnh ủy./.

Thạc sĩ Võ Thị Thúy Liễu
                                                                             Phó Trưởng Phòng NCKH – TT – TL 

Tin khác