Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Chủ nhật, 22 Tháng 5, 2022 - 16:59

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc

Thạc sĩ Trần Văn Hòa
                                                                                             Khoa Xây dựng Đảng

Lần đầu tiên, nhân dân cả nước Việt Nam đã giành được độc lập dân tộc và làm chủ hoàn toàn đất nước mình sau 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc. Qua đại thắng mùa Xuân năm 1975, nhân dân và các lực lượng vũ trang nước ta đã phát triển cao độ và có điều kiện để xây dựng Tổ quốc tươi đẹp hơn, đàng hoàng hơn. Lịch sử dân tộc Việt Nam đã mở sang một trang mới đó là “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”.

Đó là thắng lợi to lớn, toàn diện và triệt để của 30 năm chiến tranh giải phóng, một thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của dân tộc ta. Thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước là sự kế tục và phát triển cao độ thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng tám và của cuộc kháng chiến chống Pháp, là thắng lợi triệt để của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh quyết liệt để giải quyết vấn đề “ai thắng ai” giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa thực dân mới trên đất nước ta. (khẳng định của cố Tổng bí thư Trường Chinh).

 Thắng lợi hoàn toàn của 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc là một thắng lợi có tính chất thời đại, một cống hiến rất quan trọng của cách mạng Việt Nam đối với cách mạng thế giới. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta đã xóa bỏ bộ máy chính quyền thân Mỹ và tiêu diệt đội quân đánh thuê của đế quốc Mỹ, chấm dứt hẳn sự can thiệp quân sự của Mỹ vào nước ta. Không chỉ giáng một đòn chí tử vào chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ mà còn phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của chúng, làm phá sản học thuyết Nichxơn - chiến lược toàn cầu phản cách mạng của tên đế quốc đầu sỏ. Thắng lợi của nhân dân ta là sự cỗ vũ sâu rộng và mạnh mẽ đối với nhân dân tiến bộ trên thế giới góp phần tăng thêm sức mạnh của cả 3 dòng thác cách mạng, so sánh lực lượng trên thế giới thay đổi có lợi cho cách mạng nước ta;  tạo thêm điều kiện thuận lợi cho cách mạng trên thế giới tiếp tục phát triển và tiến công ngày càng mạnh mẽ vào chủ nghĩa đế quốc, thực dân; trực tiếp góp phần thúc đẩy quá trình diệt vong tất yếu của chủ nghĩa đế quốc trên phạm vi toàn thế giới.

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 không chỉ gây bất ngờ lớn cho Mỹ mà còn làm cho dư luận nước Mỹ thấy rằng việc đưa quân tham chiến với nỗ lực cao không chỉ làm căng thẳng trong xã hội Mỹ, phúc lợi giảm sút, gây nhiều hệ lụy xấu cho xã hội,...mà vẫn không đánh bại nổi được quân đối phương, trong tương lai chiến tranh không biết đến bao giờ kết thúc! Điều này đủ cơ sở đưa đến kết luận là quân xâm lược Mỹ không thể thắng được trong cuộc chiến ở Việt Nam. Các chính trị gia trong Quốc hội Mỹ gây sức ép lên chính phủ đòi xem xét lại cam kết chiến tranh, đòi huỷ bỏ uỷ quyền cho chính phủ tiến hành chiến tranh không cần phê chuẩn, thúc ép giải quyết chiến tranh bằng thương lượng. Quy mô của cuộc tiến công làm dư luận ở nước Mỹ mất kiên nhẫn và sự tin tưởng với giới quân sự.

Thắng lợi hoàn toàn và triệt để của 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc đã nâng dân tộc ta lên hàng các dân tộc tiên phong trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, là kết quả tất yếu của những nhân tố tạo thành sức mạnh thần kỳ của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Với thắng lợi đó, trước hết là thắng lợi của sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, một bộ phận kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đảng ta tiêu biểu cho ý chí quật cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam anh hùng và tinh thần cách mạng triệt để của giai cấp công nhân Việt Nam. Thấm nhuần sâu sắc học thuyết Mác – lênin, Đảng ta vận dụng một cách sáng tạo học thuyết đó vào hoàn cảnh thực tế của nước ta để vạch ra đường lối đúng đắn đưa cách mạng nước ta từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Thắng lợi hoàn toàn và triệt để của 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc là thắng lợi của sự đoàn kết toàn dân trong Mặt trận Dân tộc thống nhất rộng rãi, dựa trên cơ sở liên minh công nông vững chắc, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân. Tinh thần đoàn kết của nhân dân ta là điều kiện rất quan trọng để động viên toàn dân đánh giặc, tạo nên một lực lượng có khả năng chiến thắng kẻ thù dù chúng đông người và trang bị vũ khí hiện đại đến mấy đi nữa.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 chính là biểu hiện sinh động sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân từ Nam chí Bắc, từ nông thôn đến thành thị, từ đồng bằng đến rừng núi, bao gồm mọi giai cấp cách mạng, mọi tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng. Với sức mạnh đoàn kết ấy, quân và dân ta đã đập tan mọi lực lượng của kẻ thù, quét sạch cả bọn cướp nước và bọn bán nước, giải phóng hoàn toàn Tổ quốc thân yêu.

Thắng lợi hoàn toàn và triệt để của 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc là thắng lợi của sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh, đủ sức chiến thắng quân đội xâm lược đế quốc Mỹ.

Lực lượng vũ trang nhân dân là công cụ bạo lực sắc bén của cách mạng để đập tan bạo lực phản cách mạng của kẻ thù là lực lượng nòng cốt của toàn dân đánh giặc. Đảng ta đã xây dựng thành công lực lượng vũ trang nhân dân, hùng hậu vô địch. Lực lượng vũ trang nhân dân của ta có bản chất cách mạng tốt đẹp, có tinh thần chiến đấu anh dũng tuyệt vời, có kỷ luật tự giác, nghiêm minh, có tổ chức vững mạnh, có trang bị phương tiện kỹ thuật quân sự ngày càng hiện đại, nắm vững khoa học và nghệ thuật quân sự tiên tiến.

Thắng lợi to lớn của quân và dân ta chính là thắng lợi của cuộc chiến tranh nhân dân mang đầy đủ tính cách mạng triệt để và tính khoa học sâu sắc. Đó là một cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện và lâu dài. Mỗi người dân là một chiến sĩ. Mỗi thôn xóm, mỗi đường phố là một pháo đài. Toàn quốc là một chiến trường quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược. Cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc, lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt. Đánh địch trên tất cả các mặt trận: Quân sự, chính trị và ngoại giao. Đó là một cuộc chiến tranh nhân dân được tiến hành theo phương châm chiến lược đánh lâu dài, giành thắng lợi từng bước,...Tư tưởng nhất quán là tư tưởng tiến công, phải tiến công địch trên cả ba vùng chiến lược: Rừng núi, nông thôn đồng bằng và thành thị. Kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng. Kết hợp vũ trang với ba mũi giáp công, đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị và binh vận để chiến thắng kẻ thù xâm lược...

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thắng lợi của ngọn cờ độc lập dân tộc, thắng lợi của chủ nghĩa yêu nước được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước oanh liệt, ngày nay được Đảng của giai cấp công nhân bồi dưỡng và phát huy lên đến đỉnh cao mới “không có gì quý hơn độc lập tự do”, chân lý đó là tiếng kèn xung trận cổ vũ nhân dân ta, hết thế hệ này đến thế hệ khác, xông lên đánh đuổi bè lũ cướp nước và bán nước, là sức mạnh vô địch của nhân dân ta đã từng đập tan xiềng xích của chủ nghĩa thực dân cũ và giờ đây, đập tan xiềng xích của chủ nghĩa thực dân mới.

Thắng lợi này là thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, lý tưởng cao đẹp nhất của loài người, khát vọng sâu xa nhất của nhân dân lao động, ngày nay đã trở thành hiện thực trên đất nước ta và cũng đã trở thành hiện thực đối với một bộ phận của nhân loại. Một chế độ mà trong đó mọi người sống trong độc lập, tự do, có cơm ăn áo mặc, được học hành, có cuộc sống tinh thần phong phú và cao đẹp, chế độ đó chính là nguồn sức mạnh vô tận, là nguồn cổ vũ của nhân dân cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Năm tháng đã trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo chính trị của BCH TƯ Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, trang 5, 6).

 Bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, quân và dân ta đã thực hiện trọn vẹn lời dạy của Bác Hồ: Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, giải phóng miền Nam giành độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tóm lại, toàn bộ tiến trình cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 có thể nói đây là sự mẫu mực về nghệ thuật chỉ đạo chiến lược của Đảng ta trong cuộc chiến tranh chống Mỹ xâm lược. Sự kiện lịch sử này là đỉnh cao của nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân Việt Nam, điển hình trực tiếp nhất là nghệ thuật nắm bắt đúng thời cơ chiến lược, hạ quyết tâm chính xác, kịp thời; phân tích đánh giá đúng thế trận phòng ngự chiến lược của địch; chọn hướng tiến công chiến lược và mục tiêu chiến lược mở đầu chính xác. Chỉ đạo sâu sát, nhạy bén phát hiện thời cơ mới, chuyển từ tiến công chiến lược sang tổng tiến công và nổi dậy giành thắng lợi nhanh nhất, lớn nhất; nghệ thuật tạo sức mạnh ưu thế áp đảo bằng tổng hợp sức mạnh của cả lực lượng và thế trận; nghệ thuật chọn cách đánh chiến lược - chiến dịch đúng đắn, sáng tạo, mưu lược cao. Đây cũng là những nét phát triển sáng tạo và độc đáo của nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh và nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thế kỷ XX./.

Tin khác