Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2023); Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5!

Thứ sáu, 9 Tháng 6, 2023 - 04:53

Công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Trường Chính trị Bến Tre

Nguyễn Thị Hiền
                                                                                                        Trưởng Phòng Đào tạo

           

Trường Chính trị Bến Tre là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Chính trị tỉnh là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức, dự nguồn của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cấp cơ sở; cán bộ đương chức, dự nguồn trưởng phòng, phó trưởng phòng, ban cấp huyện và thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Trường Chính trị luôn tích cực, chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm. Kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu, đóng góp xứng đáng vào công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh nhà. Tuy nhiên, công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, một trong những nguyên nhân là khâu khảo sát đăng ký nhu cầu chưa mang tính đầy đủ, toàn diện và cụ thể; một vài chương trình bồi dưỡng chưa dự kiến được nội dung, chương trình và thời gian cụ thể cho từng loại hình và đối tượng…

Để góp phần khắc phục những hạn chế trên, trong phạm vi bài viết sẽ đi sâu phân tích quy trình lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Trường Chính trị Bến Tre.

Xây dựng kế hoạch là thiết kế trước các bước đi cho hoạt động tương lai để đạt được những mục tiêu đã xác định thông qua việc sử dụng tối ưu những nguồn lực đã có và sẽ được khai thác.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là bản thiết kế các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trong tương lai nhằm đạt được mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng đặt ra.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được xây dựng phải dựa vào các căn cứ cơ bản sau đây:

- Chương trình đào tạo, bồi dưỡng, bao gồm:

+ Hình thức đào tạo, bồi dưỡng (tập trung hay không tập trung): Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trước hết phải dựa vào hình thức đào tạo, bồi dưỡng để bố trí sử dụng các nguồn lực mà chủ yếu là về thời gian học tập của người học. Việc sắp xếp thời gian đào tạo, bồi dưỡng trong kế hoạch đối với hình thức tập trung thường được bố trí tập trung, liên tục cho đến hết thời gian khóa đào tạo, bồi dưỡng. Còn thời gian đối với hình thức không tập trung thường được sắp xếp theo nhiều đợt, người học chỉ học bán thời gian (vừa làm vừa học). Vì thế, để đảm bảo khối lượng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, hình thức không tập trung thường kéo dài thời gian đào tạo gấp 2 lần hình thức tập trung.

+ Tổng thời gian đào tạo, bồi dưỡng của chương trình: Thường thì mỗi loại chương trình đào tạo, bồi dưỡng đều phải xác định tổng thời gian thực hiện. Xây dựng kế hoạch cần căn cứ vào thời gian đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng kế hoạch đảm bảo các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện đạt mục tiêu mà không rút ngắn cũng không vượt quá thời gian quy định của chương trình.

-  Khả năng đáp ứng về các nguồn lực:

+ Nhân lực: Là khả năng đáp ứng về người thực hiện nội dung chương trình, đây là nguồn lực quan trọng nhất trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

+ Thời lực: Là thời gian thực tế có thể bố trí thực hiện các nội dung chương trình.

+ Vật lực: Là khả năng sẵn sàng đáp ứng về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học.

+ Tài lực: Là khả năng tài chính đáp ứng cho việc thực hiện nội dung chương trình đào tạo, đôi khi khả năng tài chính lại trở thành yếu tố quyết định trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng mà xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phụ thuộc.

Các nguồn lực này phải được kết hợp hài hòa với nhau trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo tính hợp lý, khả thi và hiệu quả.

Đối với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm của Trường Chính trị được xây dựng một cách tổng thể bao trùm toàn bộ quá trình đào tạo, bồi dưỡng một cách tổng quát, chỉ thể hiện các lớp với các loại hình chủ yếu và thời gian dự kiến thực hiện. Sau đó theo tiến độ thời gian sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch cụ thể.

Việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Thu thập thông tin, xử lý thông tin

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trường, vào tháng 7 năm trước, nhà trường thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của năm sau gửi cho các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh theo các loại hình lớp.

Bước 2: Xây dựng dự thảo kế hoạch

Trên cơ sở kết quả khảo sát đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các địa phương, đơn vị và tình hình thực tiễn về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, Trường đã xây dựng dự thảo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm. Cùng với xây dựng dự thảo kế hoạch, các phòng chức năng của Trường đã phối hợp xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tính hình thực tiễn, đúng quy định của Nhà nước.

Bước 3: Thông qua kế hoạch trước Thường trực Tỉnh ủy

Dự thảo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm được tổ chức báo cáo thông qua trước Thường trực Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan, được góp ý chấn chỉnh và định hướng chỉ đạo thực hiện, sau đó hoàn thiện và trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt.

Bước 4: Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch

Sau khi kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm đã được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt cùng với phê duyệt kinh phí thực hiện của UBND tỉnh, Sở Tài chính, Trường Chính trị chủ động triển khai thực hiện kế hoạch, phân kỳ theo từng thời điểm thích hợp, đảm bảo tính khả thi trên cơ sở số lượng các lớp được giao, nguồn kinh phí, khả năng thực tế của Trường về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất…

Nhìn chung, công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được quan tâm, xây dựng kịp thời, toàn diện, luôn bám sát và cụ thể hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; đảm bảo cân đối giữa nhu cầu và khả năng thực hiện; giữa kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng với nguồn kinh phí ngân sách được duyệt và điều kiện cơ sở vật chất của Trường.

Việc tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy chế, đúng quy trình thủ tục, đảm bảo về số lượng và chất lượng. Hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Công tác chiêu sinh tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm bám sát tiêu chuẩn, đối tượng; công tác tuyển sinh đào tạo tiến hành đúng quy trình, khách quan, rõ ràng, công khai, đúng quy chế.

Đối với các lớp bồi dưỡng: Căn cứ thời gian mở lớp đã được dự kiến trong kế hoạch, nhà trường luôn chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo đúng đối tượng, số lượng học viên đã được phê duyệt, có sự trao đổi kỷ về nội dung chương trình, công tác tổ chức, phục vụ… Việc thực hiện các lớp bồi dưỡng đảm bảo sự nghiêm túc, có tác dụng khá tốt trong việc cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Tuy nhiên, công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch có những thời điểm còn bị động, công tác khảo sát đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của một số đơn vị chưa thực sự sát với thực tế (cả về loại hình và số lượng).

Tóm lại, việc lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng là rất linh hoạt, nó tùy thuộc vào những mục tiêu ưu tiên của nhiệm vụ chính trị từng thời điểm, hoặc nó phụ thuộc rất nhiều vào các nguồn lực. Vì vậy, khi xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phải gắn với điều kiện lịch sử cụ thể về mọi mặt nhằm để hướng đến mục tiêu cuối cùng là thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của nhà trường và những định hướng, chủ trương của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Tin khác