Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Trường Chính trị Bến Tre (07/03/1947 - 07/03/2023); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3!

Thứ hai, 27 Tháng 3, 2023 - 13:42

Cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Bến Tre tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”

Thạc sĩ Trần Văn Hòa

                                                                                       Khoa Xây dựng Đảng

Bến Tre là một trong 13 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long, cùng với Vĩnh Long, Trà Vinh hình thành địa bàn bản lề giữa miền Đông và miền Tây Nam Bộ.

Là đất cù lao, bốn bề sông nước, con người lại là những người đi mở cõi, tạo nên bản sắc riêng của người dân Bến Tre – thông minh, hiếu học, cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm bất khuất trong đấu tranh.

Hơn 85 năm đã trôi qua, kể từ khi ra đời, Đảng bộ Bến Tre đã khẳng định vai trò, vị trí của mình trong vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng, phát động và tổ chức phong trào cách mạng ở địa phương: đấu tranh 1930-1931, nổi dậy 1940, khởi nghĩa giành chính quyền Tháng Tám năm 1945, sau đó là 30 năm kháng chiến anh dũng chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành chiến thắng vẽ vang. Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, quân và dân Bến Tre đã phát huy truyền thống “Anh dũng đồng khởi, thắng Mỹ diệt ngụy” đưa Bến Tre vượt qua bao khó khăn thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng quê hương trên đường đổi mới.

Phát huy truyền thống Đồng Khởi anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc năm 1960 thành phong trào Đồng Khởi trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, qua đó khơi dậy lòng yêu nước, tính năng động, sáng tạo, cần cù trong lao động, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020). Ngày 07 tháng 01 năm 2015 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” nhân kỷ niệm 55 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi.

Sau một năm triển khai thực hiện, qua đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho thấy bước đầu tinh thần “Đồng Khởi mới” đã được thể hiện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ tinh thần “Đồng Khởi mới”, mỗi cán bộ, đảng viên chưa hiểu thấu và thực hiện với tinh thần đồng lòng, đồng loạt, tạo sự chuyển biến đồng bộ; trong tổ chức thực hiện thiếu tập trung, chưa tạo thành cao trào, chưa thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia.

Cùng với tỉnh nhà, Trường Chính trị Bến Tre là một cơ sở đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức ở địa phương. Hiện nay, nhiệm vụ chủ yếu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường là trang bị lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về pháp luật và quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác.

Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 758/KH-UBND ngày 14/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Trường Chính trị Bến Tre đã xây dựng Kế hoạch số 56/KH-TCT ngày 01/4/2015 để phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và học viên của nhà trường qua đó mỗi cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên và học viên nhà trường khơi dậy lòng yêu nước, tính năng động, sáng tạo, cần cù trong nghiên cứu giảng dạy, học tập, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Một trong những nội dung đã được phát động đó là:

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và thực hiện đúng, đạt kết quả theo kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; hướng dẫn triển khai thực hiện việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá cán bộ, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm kịp thời, đúng quy định; đề xuất khen thưởng đối với những tổ chức đảng, đảng viên có thành tích tiêu biểu, xuất sắc theo định kỳ hàng năm. Đổi mới phong cách lãnh đạo, phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Trường qua việc đưa đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Nâng cao chất lượng dạy và học, tập trung đổi mới công tác quản lý; cải tiến quy trình quản lý đào tạo đảm bảo đúng theo quy chế; tiếp tục cải tiến các khâu còn yếu trong quá trình dạy và học. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đã được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt; công tác thanh tra giáo dục thực hiện đầy đủ chức năng theo đúng quy định của ngành; đảm bảo đủ sách, báo, tạp chí phục vụ giảng dạy và học tập.

- Thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ, nâng lương, nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên của nhà trường kịp thời và đúng quy định.

- Ban Giám hiệu phối hợp với Công đoàn và Đoàn thanh niên phát động và duy trì thường xuyên phong trào thể dục thể thao và văn nghệ, đặc biệt nhân những ngày lễ lớn tổ chức văn nghệ, hái hoa dân chủ, giao lưu thể thao với các đơn vị bạn nhằm rèn luyện thân thể, vui chơi giải trí trong cán bộ, viên chức và học viên nhà trường.

- Đảm bảo kinh phí, bổ sung, sửa chữa trang thiết bị, phương tiện hoạt động phục vụ cho công tác giảng dạy của Trường. Triển khai, giám sát và theo dõi thi công công trình Trường Chính trị giai đoạn 3 đúng quy định, tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Với sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và học viên nhà trường đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu thực hiện đạt kết quả trên các mặt góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong năm 2015.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn những hạn chế nhất định: Một số công việc tiến độ thực hiện chậm, có sơ suất, sai sót, nhất là chưa thực hiện đồng bộ hai nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị chưa nghiêm; nội bộ chưa thật sự đoàn kết, chưa có sự gắn bó chặt chẽ, ý thức xây dựng nội bộ chưa cao; chưa thể hiện tính năng động, đổi mới, có sức ỳ trong hoạt động, trong công tác…

Năm 2016 là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Với phương châm “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới”, tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường nêu cao nhận thức và hành động, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường đề ra, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Để thực hiện tốt yêu cầu trên, cần thực hiện các giải pháp sau:

Thứ nhất, về công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị nhà trường. Quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường thông qua việc quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt dư luận để kịp thời góp ý, phê bình, chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực của cán bộ, giảng viên, viên chức, ngăn chặn dẫn đến sai phạm phải xử lý kỷ luật; người đứng đầu cơ quan, từng lĩnh vực phụ trách và từng phòng, khoa phải nâng cao trách nhiệm nêu gương, qua đó giáo dục cán bộ, giảng viên, viên chức noi theo; đổi mới cách thức tổ chức “việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thông qua đánh giá kết quả làm theo của từng cá nhân một cách cụ thể, thiết thực, dựa trên chuẩn mực đạo đức của cơ quan quy định; rà soát, kiểm tra đánh giá việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm của cán bộ, giảng viên, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) để có biện pháp xử lý các trường hợp chậm chuyển biến hoặc phát sinh thêm những vấn đề mới; quán triệt phương châm Đại hội X Đảng bộ tỉnh vào xây dựng nội bộ, củng cố khối đoàn kết, ổn định tư tưởng tiến tới loại bỏ sức ỳ, nâng cao ý thức trách nhiệm, năng động, sáng tạo, đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công tác tổ chức cán bộ, đảng viên: Có kế hoạch kiện toàn tổ chức bộ máy nhà trường, điều chuyển, phân công lại cán bộ, giảng viên giữa các phòng, khoa phù hợp với sở trường, năng lực công tác; bổ sung biên chế cơ quan theo số lượng biên chế được phân bổ; xây dựng đề án tuyển dụng và đưa đi đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện tại và trong tương lai; xây dựng đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm công tác phát triển đảng viên mới và quản lý đội ngũ đảng viên.

Nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể vững mạnh, hoạt động đúng điều lệ.

Thứ hai, về thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Trường. Phối hợp với các tổ chức, cơ quan, ban, ngành tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm theo quy hoạch và nhu cầu công tác cán bộ của tỉnh, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; chú trọng về nội dung, chương trình, phương pháp, đối tượng.

Nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực phát triển sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đổi mới phương pháp quản lý giảng dạy và học tập theo đúng quy chế đào tạo, quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế luôn được quan tâm, tập trung vào tổng kết thực tiễn, góp phần thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 Sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta còn dài, con đường phải trải qua vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng lòng tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang và niềm tin vào sự nghiệp đổi mới hiện nay, vào tương lai tươi đẹp của chủ nghĩa xã hội do Đảng lãnh đạo sẽ giúp chúng ta nghị lực vượt qua mọi khó khăn vững tin bước vào cuộc “Đồng Khởi mới”, xây dựng Bến Tre trở thành một tỉnh văn minh, giàu đẹp xứng đáng với truyền thống cách mạng của mình. Trong niềm tin đó, toàn thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Bến Tre quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh nhà đưa Bến Tre phát triển nhanh, toàn diện, hướng đến mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Tin khác