"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 21 Tháng 11, 2018 - 13:16

Bảng điểm thi sau Phần học: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN (Ghép Giáo dục khóa 20), Lớp TC LLCT-HC C.31

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C31

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN

Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN (Ghép Giáo dục khóa 20), Lớp TC LLCT-HC C.31

File đính kèm: 

Tin khác