"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 9, 2019 - 12:53

Bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và Lịch sử ĐCS VN, Lớp TC LLCT-HC B23