"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 21 Tháng 9, 2018 - 01:54

Bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC Huyện Bình Đại