"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 23 Tháng 11, 2017 - 17:52

Bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC Huyện Bình Đại