"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 20 Tháng 11, 2017 - 02:55

Bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp Đào tạo nguồn Trưởng Công an xã khóa 5