"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 17 Tháng 10, 2018 - 13:17

Bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp Đào tạo nguồn Trưởng Công an xã khóa 5

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC Công an xã K.5

Danh sách môn học: 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam...

 Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp Đào tạo nguồn Trưởng Công an xã khóa 5

File đính kèm: 

Tin khác