"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 9, 2019 - 12:58

Bảng điểm môn: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-lênin, Lớp TCLLCT-HC B23