"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 13 Tháng 12, 2018 - 06:55

Tra cứu lịch học tập Lịch học tập Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C36, từ 07/8 đến 16/8/2018

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C36

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước..

Tra cứu lịch học tập Lịch học tập Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C36, từ 07/8 đến 16/8/2018

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác