"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 21 Tháng 7, 2019 - 18:12

Trường Chính trị dự họp mặt Khối thi đua 1 đầu Xuân Kỷ Hợi 2019

Họp mặt đầu Xuân là hoạt động thường niên của Khối thi đua 1, sáng ngày 11 tháng 02 năm 2019 (mùng 7 Tết) hơn 300 cán bộ lãnh đạo cùng công chức, viên chức và người lao động của 10 cơ quan: Ban Nội Chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Trường Chính trị, Báo Đồng Khởi đã đến dự họp mặt tại Hội trường 3, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Khối thi đua 1; đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự họp mặt cùng với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các ban, ngành thuộc Khối thi đua 1.

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo các cơ quan đã ký giao ước thi đua năm 2019 với các nội dung:

I. Thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị giữ gìn trật tự an toàn cơ quan góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh

1. Trên cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết năm 2019 của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 07 tháng 01 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, từng cơ quan, đơn vị đăng ký và phấn đấu thực hiện tốt, đạt các nội dung bứt phá đăng ký năm 2019.

2. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và triển khai thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết trên cơ sở thực hiện chức năng của từng cơ quan, đơn vị đảm bảo có chất lượng, đúng tiến độ và thời gian quy định.

3. Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2019, nhất là tinh thần năm 2019 tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá, trong phong trào thi đua Đồng khởi mới theo Chỉ thị 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.

4. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan.

5. Thực hiện nghiêm chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí.

II. Thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh

1. Tổ chức học tập, quán triệt triển khai chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, các đoàn thể, người đứng đầu trong việc lãnh đạo, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh

Xây dựng chi, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy.

Xây dựng chính quyền, tổ chức đoàn thể trong cơ quan vững mạnh theo Công văn số 1377-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa IX về tiếp tục chấn chỉnh văn hóa giao tiếp nơi công sở, Công văn số 58-CV/TU của Tỉnh ủy về chấn chỉnh tình trạng sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, Hướng dẫn số 09/HD-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động tỉnh về xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Thực hiện tốt nội dung đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và nội dung công việc bứt phá năm 2019 theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2019 có những mô hình, những sản phẩm cụ thể; giữ vững chất lượng, nâng chất cơ quan văn hóa theo Điều 13, Quyết định 42 của UBND tỉnh về Ban hành Quy chế công nhận, thu hồi các danh hiệu trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Bến Tre; phối hợp với công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức đúng theo quy định Nghị định số 04 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan và các văn bản hướng dẫn của Công đoàn Viên chức tỉnh.

3. Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan đơn vị

 Kiện toàn, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ; rà soát bổ sung quy hoạch A2, xây dựng quy hoạch A3; bổ nhiệm các chức danh theo quy hoạch đảm bảo dân chủ, đúng quy trình theo Kế hoạch số 13-KH/TU của Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025.

4. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng

 Xây dựng và thực hiện đạt chỉ tiêu, kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch được phê duyệt, thông báo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tự học để nâng cao trình độ, nhất là ngoại ngữ, tin học.

5. Đoàn kết nội bộ, giải quyết đơn thư khiếu nại, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan theo Nghị định số 04 của Chính phủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.

III. Thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng

1. Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng

Triển khai kịp thời có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Đăng ký hưởng ứng và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do các ngành, các cấp phát động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, thi đua theo đợt, theo chuyên đề, các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, trên địa bàn tỉnh.

2. Thực hiện công tác khen thưởng

Khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời, đúng người, đúng thành tích, đảm bảo cơ cấu, số lượng bình xét thi đua theo quy định; đảm bảo chất lượng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, tổng kết, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

3. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát chống các biểu hiện tiêu cực trong thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 07 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhân ngày đầu năm mới - Xuân Kỷ Hợi 2019, đồng chí Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu: Khối thi đua 1 tiếp tục thực hiện công việc rất có ý nghĩa đó là tổ chức họp mặt và đã trở thành truyền thống của Khối mà các Khối thi đua khác không làm được, Khối tổ chức họp mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của tất cả các cơ quan trong Khối để phát động phong trào thi đua, đồng thời là buổi khởi động công việc đầu tiên của năm với tinh thần vui tươi phấn khởi, hết sức đầm ấm, đồng chí mong muốn chia sẻ những tình cảm, suy nghĩ nhân đầu năm mới:

Trong năm mới với tinh thần đổi mới, sáng tạo, tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá, trong công tác thi đua, cố gắng thay đổi để tạo tác động, hiệu ứng kích thích, không khí thi đua phải thường xuyên, phát hiện kịp thời, khen thưởng kịp thời, phát hiện nóng, thưởng nóng. Thường trực Khối cần đề nghị Ban Thi đua khen thưởng tỉnh đề xuất Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh những giải pháp thi đua có tính chất cơ bản đổi mới phong trào thi đua của Khối. Năm mới đồng chí chúc toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan trong Khối với 4 chữ sung: Đời sống vật chất sung túc, đời sống tinh thần sung sướng, sức khỏe sung mãn, làm việc với tinh thần xung kích, quyết liệt, tránh làm việc với tinh thần sung rụng, trong cơ quan làm việc tránh xung đột, mâu thuẫn dẫn đến mất đoàn kết. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí chúc Khối thi đua 1 có một phong trào thi đua thật xuất sắc, cho mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị./.

Toàn cảnh họp mặt
 
Đồng chí Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Khối thi đua 1; đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đại diện Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh chứng kiến lãnh đạo các ban, ngành trong Khối thi đua 1 ký giao ước thi đua
Đồng chí Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp mặt
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng NCKH-TT-TL

Tin khác