Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021)!

Thứ bảy, 4 Tháng 12, 2021 - 05:26

Trường Chính trị Bến Tre tổ chức tọa đàm “Trách nhiệm của giảng viên Trường Chính trị trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó lực lượng nòng cốt nhất là những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đang trực tiếp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mọi bình diện để bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ giảng viên với tư cách là những người truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng cho cán bộ, đảng viên và cũng là người trực tiếp tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Chiều ngày 21 tháng 9 năm 2021, Trường Chính trị Bến Tre tổ chức tọa đàm với chủ đề “Trách nhiệm của giảng viên Trường Chính trị trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, tọa đàm tập trung làm sáng tỏ những vấn đề sau: Thứ nhất, sự cần thiết phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ chủ thể giảng viên trường chính trị và bối cảnh tác động đến công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Thứ hai, nhận diện các âm mưu, thủ đoạn, các quan điểm sai trái, thù địch và nội dung, phương thức chống phá và các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Trường Chính trị Bến Tre; Thứ ba, phát huy vai trò của Tổ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trách nhiệm của đội ngũ giảng viên, Câu Lạc bộ giảng viên trẻ trong tham gia hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Với tinh thần làm việc khoa học khách quan, buổi tọa đàm tiếp tục lan tỏa đến từng giảng viên, viên chức những giá trị trường tồn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong chính nội bộ trường, vào trong học viên và trong Nhân dân, để từ đó vững vàng trên nền tảng tư tưởng, thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục đấu tranh, bác bỏ những quan điểm sai trái, xuyên tạc; vững tin vào sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Toàn cảnh buổi tọa đàm (Ảnh: Tấn Lộc)

 

Nguyễn Thị Nguyên
Phòng QLĐT & NCKH

Tin khác