"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 4 Tháng 6, 2020 - 18:47

Trường Chính trị Bến Tre tổ chức hội nghị triển khai đề án về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm viên chức

Để kiện toàn tổ chức bộ máy của Trường tinh gọn và hiệu quả, xây dựng văn hóa trường Đảng và đội ngũ giảng viên đảm bảo số lượng, chất lượng theo mô hình trường chính trị chuẩn. Trên cơ sở triển khai thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW ngày13 tháng 11 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quy định số 29-QĐi/TU ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Bến Tre, Trường Chính trị Bến Tre đã xây dựng Đề án số 02-ĐA/TCT ngày 18 tháng 02 năm 2019 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Trường, sáng ngày 19 tháng 02 năm 2019, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tổ chức hội nghị triển khai đề án và công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm viên chức.

Theo đề án của Trường, tổng biên chế của Trường được giao từ năm 2019-2021 là 44 biên chế gồm:

- Ban Giám hiệu: Hiệu trưởng; 02 Phó Hiệu trưởng (01 Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo và nghiên cứu khoa học; 01 Phó Hiệu trưởng phụ trách tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu );

- Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đổi tên thành Khoa Lý luận cơ sở, 07 biên chế: Trưởng khoa; 01 Phó Trưởng khoa; 05 giảng viên;

Nhiệm vụ: Nghiên cứu, quản lý và giảng dạy phần học Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Khoa Xây dựng Đảng, 07 biên chế: Trưởng khoa; 01 Phó Trưởng khoa; 05 giảng viên;

Nhiệm vụ: Nghiên cứu, quản lý và giảng dạy phần học Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở; Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương; phối hợp thực hiện phần học Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; phụ trách chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

- Khoa Nhà nước và Pháp luật, 07 biên chế: Trưởng khoa; 01 Phó Trưởng khoa; 05 giảng viên;

Nghiên cứu, quản lý và giảng dạy phần học Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; phụ trách chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước.

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị đổi tên thành Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu, 13 biên chế: Trưởng phòng; 02 Phó Trưởng phòng; 07 viên chức chức và 03 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP;

Nhiệm vụ: Phục vụ các hoạt động chung của nhà trường và hoạt động giảng dạy, học tập; thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cơ bản và quản lý tài sản của cơ quan; thực hiện công tác tổ chức cán bộ của cơ quan; công tác hành chính văn phòng, văn thư - lưu trữ; tài chính - kế toán; công tác thi đua - khen thưởng; tổ chức thông tin, khai thác thông tin lưu trữ, xử lý tư liệu; tổ chức quản lý phòng đọc, phòng truyền thống; công tác thư viện phục vụ nghiên cứu giảng dạy và học tập.

- Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, 07 biên chế: Trưởng phòng; 01 Phó Trưởng phòng; 05 viên chức.

Nhiệm vụ: Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm; tham mưu Ban Giám hiệu thực hiện các hoạt động liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng; chiêu sinh, duyệt sinh, tuyển sinh, thông báo nhập học, tổ chức lớp, quản lý học viên; quản lý nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng; theo dõi tổng hợp giờ giảng của giảng viên trong năm; lên lịch các lớp và công tác nghiên cứu khoa học của Trường.

Giải thể Khoa Dân vận và phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu, các giảng viên, viên chức 02 phòng, khoa được điều động, bổ nhiệm về các khoa, phòng gắn với nhiệm vụ được phân công theo vị trí việc làm như đề án đã sắp xếp.

Tại hội nghị đồng chí Dương Quốc Hoàng, Phó Hiệu trưởng đại diện Ban Giám hiệu nhà trường đã triển khai nội dung đề án và quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng trong nội bộ tạo sự đồng thuận, thống nhất thực hiện đề án. Đồng chí trao các quyết định cho thôi giữ nhiệm vụ, chức vụ lãnh đạo và điều động, bổ nhiệm giảng viên, viên chức 2 khoa, phòng giải thể.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai đề án
Đồng chí Dương Quốc Hoàng, Phó Hiệu trưởng nhà trường trao quyết định thôi giữ chức vụ,
nhiệm vụ, điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Yến, Nguyên Trưởng khoa Dân vận
về Khoa Nhà nước và Pháp luật, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng khoa
Đồng chí Dương Quốc Hoàng, Phó Hiệu trưởng nhà trường trao quyết định thôi giữ chức vụ,
nhiệm vụ, điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Nga, Nguyên Phó Trưởng khoa Dân vận
về Khoa Xây dựng Đảng, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng khoa
Đồng chí Dương Quốc Hoàng, Phó Hiệu trưởng nhà trường trao quyết định thôi giữ chức vụ,
nhiệm vụ, điều động đồng chí Trần Thị Quỳnh Nghi, Nguyên Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính
- Quản trị về Khoa Nhà nước và Pháp luật, thực hiện nhiệm vụ giảng viên
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng NCKH-TT-TL

Tin khác