"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 23 Tháng 4, 2018 - 16:51

THÔNG TIN ĐỀ ÁN 279 VỀ “ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG GIA ĐÌNH VÀ HỖ TRỢ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC, BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2020”

Ký hiệu của văn bản: 

QĐ-TTg
[Đang cập nhật ...]

Cơ quan ban hành: 

Chính phủ

Số của văn bản: 

279

Trích yếu văn bản: 

THÔNG TIN ĐỀ ÁN 279 VỀ

PHÁT HUY GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG GIA ĐÌNH VÀ HỖ TRỢ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC, BỀN VỮNG

ĐẾN NĂM 2020” 

Ngày ký văn bản: 

Thứ năm, 20 Tháng 2, 2014 - 09:57

Tập tin đính kèm: 

Người ký văn bản: 

Vũ Đức Đam

Tin khác