"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 1 Tháng 6, 2020 - 08:27

Thông báo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn sô 2147-CV/TU ngày 31/3/2020 của Tỉnh ủy Bến Tre