"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 25 Tháng 5, 2019 - 23:00

Thông báo về việc Hệ thống vấn đề ôn thi tốt nghiệp, Lớp TC LLCT-HC GD21