"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 12, 2017 - 17:36

Thông báo về việc Hệ thống vấn đề ôn thi tốt nghiệp, Lớp TC LLCT-HC C33

Thông báo về việc Hệ thống vấn đề ôn thi tốt nghiệp, Lớp TC LLCT-HC C33. Xem nội dung Hệ thống vấn đề ôn thi tốt nghiệp trong tệp đính kèm.

Văn bản đính kèm: 

Tin khác