"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 10 Tháng 7, 2020 - 06:42

Thông báo về việc cho học viên Trường Chính trị tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19