"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 6 Tháng 4, 2020 - 08:53

Thông báo về việc cho học viên Trường Chính trị tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19