"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 30 Tháng 5, 2020 - 17:37

Tọa đàm Bến Tre - 50 năm thực hiện Di chúc (1969 - 2019) và 70 năm lời dạy trong bài báo Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2019)

Nhằm tuyên truyền những thành tựu to lớn, bài học rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc và 70 năm thực hiện lời dạy trong bài báo Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 05 tháng 6 năm 2019, Trường Chính trị phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm “Bến Tre - 50 năm thực hiện Di chúc và 70 năm lời dạy trong bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Cao Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ; Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Trúc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị đồng chủ trì buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, qua 7 bài tham luận được báo cáo và 4 ý kiến tham gia thảo luận, các đại biểu tập trung tuyên truyền về tầm vóc, ý nhĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế mà Đảng và Nhân dân ta đang tiến hành; phong trào thi đua “Đồng khởi mới” xây dựng và phát triển quê hương theo Di chúc và 70 năm học tập và làm theo lời dạy trong bài báo “Dân vận” của Bác, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Bến Tre hiện nay.

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Cao Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, khẳng định rằng bản Di chúc lịch sử của Bác Hồ để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta 50 năm trước và bài báo Dân vận Bác Hồ viết cách đây 70 năm vẫn còn nguyên giá trị về mặt lý luận và thực tiễn; những điều Bác căn dặn trong Di chúc và bài báo Dân vận vẫn tươi nguyên tính thời sự, mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho Đảng ta, Nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.

Để tiếp tục thực hiện tốt Di chúc của Bác ở các mặt và thực hiện tốt công tác Dân vận theo chỉ dạy của Bác Hồ trong bài báo Dân vận, các đại biểu đề xuất các giải pháp:

Một là, về xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh - Thật sự là một Đảng cầm quyền:

- Đảng bộ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về sắp xếp tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ thống chính trị; Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh uỷ về xây dựng Đảng. Trong đó, chú trọng xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong từng chi bộ, đảng bộ; tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị (giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng), giáo dục chính trị tư tưởng tại Chi bộ, Đảng bộ; lãnh đạo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ trong Đảng; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí - đặc biệt là thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và đạo đức - thực sự là một Đảng cầm quyền - ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng mới.

- “Xây dựng Bến Tre đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết chuyên đề, đề án về phát triển kinh tế, nông nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp, du lịch, xây dựng Nông thôn mới; đầu tư cho xây dựng phát triển văn hoá và con người - nhằm hướng tới mục tiêu phấn đấu vượt qua tụt hậu đưa Bến Tre phát triển ngang bằng với các tỉnh tốp đầu trong khu vực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Hai là, về thực hiện chính sách đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách:

Tiếp tục thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng đối với người có công, huy động cả hệ thống chính trị, nguồn lực đầu tư xã hội hoá tiếp tục chăm lo cho gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng tốt hơn về vật chất lẫn tinh thần. Quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đối tượng hộ nghèo là gia đình chính sách,… nhằm không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân.

Ba là, về đào tạo thế hệ cách mạng cho đời sau

Trong Di chúc, Bác căn dặn: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết - căn dặn Đảng phải chăm lo giáo dục đạo đức cho họ thành những người thừa kế “vừa hồng, vừa chuyên”.

Trong thời gian tới, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nói chung, của từng cấp uỷ Đảng nói riêng trong việc củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn trong sạch vững mạnh, xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp đủ sức tập hợp, giáo dục, rèn luyện Thanh niên. Trọng tâm của cấp uỷ Đảng và tổ chức Đoàn là tăng cường giáo dục, bồi dưỡng đạo đức, lối sống cho thanh niên, lực lượng đoàn viên, thanh niên, lực lượng đảng viên trẻ phải không ngừng học tập, rèn luyện theo lời dạy của Bác “Học để làm người, làm việc rồi mới làm cán bộ”. Thế hệ trẻ Bến Tre phải là những người “vừa hồng, vừa chuyên” thật sự là thế hệ kế thừa sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ phát triển mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm.

 
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Tin khác