"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 25 Tháng 4, 2019 - 13:18

Tọa đàm “Công tác dân số trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/11/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII” tại Trường Chính trị Bến Tre

Sáng ngày 30 tháng 11 năm 2018, tại Trường Chính trị, Khoa Dân vận chủ trì phối hợp với Chi Cục Dân số - KHHGĐ tỉnh tổ chức buổi tọa đàm “Công tác dân số trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/11/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII”.

Tổ chức tọa đàm về công tác dân số cho học viên là một hình thức mới so với chương trình bồi dưỡng kiến thức dân số cho học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường trong thời gian qua. Buổi tọa đàm nhằm tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/11/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới cho học viên Trường Chính trị nhận thức và vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên tham gia tuyên truyền góp phần đưa các chủ trương, chính sách dân số thực sự đi vào cuộc sống. Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình, nhất là sinh đủ 2 con, chú trọng nuôi dạy con tốt, gia đình hạnh phúc, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Qua buổi tọa đàm với các bài tham luận: 1. Trường Chính trị Bến Tre phối hợp với Chi Cục dân số tỉnh lồng ghép nội dung: “Truyền thông Dân số - KHHGĐ; Dân số và Phát triển” vào chương trình đào tạo - bồi dưỡng; 2. Triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/11/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; 3. Thực hiện công tác quản lý và nâng cao chất lượng công tác dân số năm 2018 với nhiệm vụ chuyển trọng tâm từ DS-KHHGĐ sang Dân số và Phát triển; 4. Thực hiện công tác Dân số góp phần xây dựng chuẩn mực đạo đức gia đình, đặt nền móng bền vững cho hạnh phúc gia đình trong giai đoạn hiện nay; 5. Tình hình thực hiện giải pháp trong công tác truyền thông về Dân số - Phát triển và thực hiện các đề án, chương trình công tác dân số năm 2018. Và các ý kiến trao đổi thảo luận giữa học viên với các diễn giả, học viên đã tiếp cận được các nguồn thông tin chính thống về công tác dân số. Đây cũng là dịp để các cá nhân quan tâm về công tác dân số có thể trao đổi những thắc mắc và được chia sẻ, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ về công tác dân số tại cơ quan, đơn vị, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác dân số./.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tiến, Chi Cục trưởng, Chi Cục Dân số - KHHGĐ tỉnh
cùng đồng chí Nguyễn Thị Yến, Trưởng Khoa Dân vận, Trường Chính trị
đồng chủ trì buổi tọa đàm
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Tiến, Chi Cục trưởng, Chi Cục Dân số - KHHGĐ tỉnh
trình bày tham luận
 
Các diễn giả của buổi tọa đàm (từ phải sang): Đồng chí Đỗ Thị Kiên Trinh,
Phó Chi Cục trưởng, Chi Cục Dân số - KHHGĐ tỉnh; Nguyễn Thị Hiền, Trưởng Phòng Đào tạo
Trường Chính trị; Trần Anh Kiệt, Trưởng phòng Truyền thông -  Giáo dục,
Chi Cục Dân số - KHHGĐ tỉnh
Học viên Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức
ngành Giáo dục khóa 25 dự tọa đàm
 
Học viên Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức
khóa 39 dự tọa đàm
 
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng NCKH-TT-TL

 

 

Tin khác