"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 19 Tháng 6, 2019 - 20:15

Tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

CN. Hồ Thị Thùy Dung
Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

 

An ninh quốc gia là sự ổn định trong quan hệ chính trị giữa các giai cấp trong xã hội, khẳng định vị trí lãnh đạo của giai cấp cầm quyền đối với các giai cấp khác và vị trí độc lập, tự chủ của chính quyền nhà nước đối với các Nhà nước khác trên thế giới. An ninh quốc gia còn bao gồm sự ổn định của hai mặt, hai nội dung đối nội, đối ngoại và mối quan hệ giữa đối nội và đối ngoại. Hai mặt này phản ánh quan hệ chính trị trong phạm vi một quốc gia và quan hệ chính trị quốc tế, thể hiện qua vị thế của quốc gia trên trường quốc tế.

Theo Luật An ninh quốc gia 2004: Trật tự an toàn xã hội là biểu hiện của một trạng thái xã hội ổn định, bền vững được điều chỉnh bởi hệ thống quy phạm pháp luật, các quy tắc chuẩn mực đạo đức và chính trị. Đó là trạng thái mong muốn tất yếu của một xã hội có nhà nước. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội là hai bộ phận chủ yếu của an ninh quốc gia, có liên hệ mật thiết với nhau, từ vấn đề trật tự an toàn xã hội có thể chuyển hóa thành vấn đề an ninh chính trị.

Ở nước ta hiện nay, chịu sự chi phối của bản chất thời kỳ quá độ, nên xã hội Việt Nam đã và đang đặt ra những thử thách lớn đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong thời kỳ quá độ. Điều nay được thể hiện trên các lĩnh vực:

1. Lĩnh vực chính trị

C.Mác đã khẳng định: “Giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa là một thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội nọ sang xã hội kia. Thích ứng với thời kỳ ấy là một thời kỳ quá độ chính trị, trong đó nhà nước không thể là cái gì khác hơn là chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản”[1]. Ở nước ta mặc dù chính quyền của giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã được hình thành, nhưng trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, hệ thống chính trị đã nảy sinh một số vấn đề bất cập. Năng lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp chưa đồng bộ. Năng lực, phẩm chất của một số cán bộ chưa tương xứng với chức vụ, trình độ chưa đáp ứng được yêu cầu. Đặc biệt, một bộ phận đội ngũ cán bộ, Đảng viên bị tha hóa, biến chất về tư tưởng, phẩm chất đạo đức đã dẫn đến tình trạng tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu quần chúng gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và chính quyền, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng. Sự nảy sinh của những bất cập trên đã gây ra sự bức xúc trong Nhân dân, nhiều trường hợp dẫn đến khiếu kiện đông người, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội.

Mặt khác, trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, song song với nhiệm vụ xây dựng chính quyền nhân dân, thì việc bảo vệ chính quyền và giữ vững sự lãnh đạo của Đảng cũng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Bởi, các thế lực thù địch vẫn luôn ra sức chống phá, chỉ chờ có cơ hội là sẽ lật đổ chính quyền nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Dù nhân dân đã nắm chính quyền, nhưng giai cấp đấu tranh trong nước và mưu mô đế quốc xâm lược vẫn còn”[2]. Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố khó lường. Các thế lực thù địch vẫn ráo riết chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, chủ yếu và thông qua chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ với mục đích xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chuyển hướng cách mạng nước ta đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự xã hội. Diễn biến hòa bình có thể là cơ sở, là điều kiện thúc đẩy bạo loạn xảy ra nhanh hơn. Nếu bạo loạn xảy ra thì lại là điều kiện thúc đẩy diễn biến hòa bình diễn ra thuận lợi và mau đạt kết quả hơn. Từ đó, đặt ra cho Đảng, Nhà nước và các cơ quan an ninh phải có những biện pháp hữu hiệu để đối phó với chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

2. Lĩnh vực kinh tế

Khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Đảng xác định nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là mô hình kinh tế hết sức mới mẻ và chưa từng có trong lịch sử nhân loại, là thành quả vô cùng to lớn và quan trọng trong quá trình nghiên cứu lý luận của Đảng ta. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã đưa đất nước từng bước thoát khỏi khủng hoảng, trì trệ, nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Tuy nhiên, những mặt trái của kinh tế thị trường cũng đặt ra những vấn đề to lớn đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường, sự thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế, sự tha hóa của một số cán bộ, công chức đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho một bộ phận nhân dân lẫn cán bộ đảng viên sa ngã, trượt dài vào con đường kinh doanh phi pháp, gây ra sự thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước. Điển hình trong số đó là các vụ án tham nhũng tại các tập đoàn kinh tế lớn như Vinashin, Vinaline, tập đoàn Dầu khí Việt Nam,… Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh kinh tế và sự tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Hiện nay nước ta phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế đất nước. Trên cơ sở đó thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động và theo mức đóng góp các nguồn lực. Khi thực hiện nguyên tắc phân phối này thì trong xã hội không tránh khỏi những bất bình đẳng vẫn còn tồn tại. C.Mác đã từng khẳng định hình thức phân phối theo lao động vẫn bao hàm yếu tố bất bình đẳng hay sự bình đẳng còn nằm trong khuôn khổ tư sản. Người viết: “Như vậy, với một công việc ngang nhau và do đó, một phần tham dự như nhau vào quỹ tiêu dùng của xã hội thì trên thực tế, người này vẫn lĩnh nhiều hơn người kia, người này vẫn giàu hơn người kia”[3]. Chính vì vậy, ở nước ta có sự phân hóa giàu nghèo và khoảng cách này ngày càng gia tăng. Một bộ phận nhân dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa và vùng dân tộc thiểu số đời sống vẫn hết sức khó khăn, nghèo nàn lạc hậu chưa tiếp cận được nhiều sự tiến bộ xã hội. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, sự nghèo túng của nhân dân các thế lực thù địch đã xúi giục quần chúng nhân dân chống đối chính quyền, dùng các lợi ích vật chất mua chuộc, tập hợp, lôi kéo người dân gây nên những điểm nóng về an ninh trật tự như vụ bạo loạn chính trị xảy ra ở một số tỉnh Tây Nguyên tháng 2-2001 và tháng 4-2004, ý đồ công khai hoá tổ chức Nhà nước "Đềga độc lập" hay các vụ gây rối trật tự của các đối tượng ở Tây Nam Bộ.

Mặt khác, các thế lực thù địch ráo riết tiến hành các mặt hoạt động: Tác động, hướng lái chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của Việt Nam. Thông qua hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thị trường chứng khoán và các ngành kinh tế mũi nhọn để lũng đoạn hoặc hướng lái các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm đi chệch định hướng xã hội chủ nghĩa. Lợi dụng kẻ hở pháp lý cổ phần hóa để mua, từng bước khống chế hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước. Thông qua ngoại giao, quân sự để ép các doanh nghiệp nước ngoài không được tham gia các dự án hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam,… hòng làm mất ổn định an ninh kinh tế của Việt Nam.

3. Lĩnh vực tư tưởng - văn hóa

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, những giá trị văn hóa - tư tưởng của xã hội mới đang hình thành và phát triển, đan xen với sự tồn tại của các giá trị văn hóa - tư tưởng của xã hội cũ. Song hành với việc cùng tồn tại là quá trình đấu tranh quyết liệt để xóa bỏ những tư tưởng - văn hóa cổ hủ, lạc hậu, phản động, kế thừa và phát triển những giá trị văn hóa tiến bộ. Xã hội càng phát triển, sự suy thoái đạo đức đã xuất hiện ngày càng nhiều, biểu hiện ở tư tưởng làm giàu bằng mọi giá, tham nhũng, lừa đảo, sự lên ngôi của chủ nghĩa cá nhân và tâm lý hưởng thụ. Những tàn dư của xã hội cũ lại được phục hồi, những chuẩn mực ngoại lai được du nhập.

 Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ, đảng viên không vững về tư tưởng chính trị đã nảy sinh tư tưởng chủ quan, bảo thủ, bệnh thành tích, sa vào chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cá nhân. Đảng ta đã nêu rõ trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…”[4]. Sự suy thoái về đạo đức, suy đồi về nhân cách trong đội ngũ cán bộ đã gây ra những tác hại rất lớn, làm cho nhân dân bất bình và giảm niềm tin đối với Đảng, Nhà nước, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây thực sự là nguy cơ, là quốc nạn, như Đảng ta đã xác định trong những năm gần đây.

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch cũng đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình trong lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Chúng đẩy mạnh tuyên truyền phản bác, phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, cổ vũ, khuyến khích các trào lưu tư tưởng, văn hóa văn nghệ phi xã hội chủ nghĩa. Đòi văn nghệ độc lập với chính trị, với chiêu bài “tự do sáng tác” để đưa ra những tác phẩm phủ nhận lịch sử, truyền thống cách mạng, hạ bệ lãnh tụ, đả kích Đảng và chế độ. Tuyên truyền các giá trị dân chủ, nhân quyền, văn hóa, lối sống phương Tây để tấn công vào đời sống văn hóa, tinh thần của xã hội nhằm làm biến dạng, thoái hóa đạo đức, lối sống của con người Việt Nam.

Những vấn đề cụ thể nêu trên đã và đang diễn biến phức tạp trong thực tiễn xã hội nước ta, đặt ra những yêu cầu to lớn đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. Để đảm bảo an ninh trật tự trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cần phải thực hiện đồng bộ những nhiệm vụ như sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Hai là, nâng cao uy tín của Đảng, củng cố niềm tin của dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ chủ nghĩa xã hội, thông qua việc thực hiện tốt các chính sách xã hội, thực hiện công bằng, bình đẳng, dân chủ, nhân đạo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ba là, nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan quản lý chuyên ngành trong bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời, tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, cũng như các tổ chức tội phạm.

 Bốn là, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ thông suốt từ trung ương đến cơ sở trong lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự theo cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, công an làm nòng cốt".

Năm là, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự là lực lượng vũ trang cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại xứng đáng với vai trò là chủ công, nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Sáu là, tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp trong phòng ngừa và đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng được nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Bảy là, phát huy tốt, vai trò của bộ phận làm công tác lý luận, đặc biệt là vai trò của đội ngũ cán bộ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị tại trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Để tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự ở nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cần phải phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp trên. Đặc biệt chú trọng đến giải pháp thứ sáu đó là xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Nhưng để thực hiện được giải pháp trên thì phải phát huy vai trò của bộ phận làm công tác lý luận, đặc biệt là vai trò của đội ngũ cán bộ giảng viên các trường chính trị.

Nhận thức được trách nhiệm của mình, đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Bến Tre, đã tích cực phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan và địa phương. Những Thầy Cô giáo của trường, thông qua việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tuyên truyền phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến cán bộ học viên, đến nhân dân. Bằng những bài viết, tham luận tọa đàm, sinh hoạt khoa học với lý luận sắc bén, luận cứ khoa học thể hiện tinh thần tiến công, đấu tranh kiên quyết chống các quan điểm lệch lạc sai trái của các thế lực thù địch. Đồng thời chứng minh sự đúng đắn của con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta và tính ưu việt của chế độ chủ nghĩa xã hội. Bên cạnh đó, với tư cách là người Đảng viên, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, cán bộ giảng viên Trường Chính trị Bến Tre thực hiện gắn bó mật thiết với nhân dân, cùng các cấp ngành thông qua các hoạt động xã hội, thực hiện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Vận động gia đình và nhân dân chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tuyên truyền vận động nhân dân, bình tĩnh trước những luận điệu chống phá, xuyên tạc, kích động, không để các phần tử phản động lợi dụng vì âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ. Kịp thời phát hiện và cảnh giác trước những đối tượng, hành động có ý định lợi dụng các vấn đề chính trị để gây rối an ninh trật tự, nhanh chóng báo cáo với cơ quan an ninh, các cấp chính quyền để ngăn chặn triệt để những âm mưu trên. Thông qua “Đội tự vệ cơ quan” cùng với các tổ chức quân sự, chính quyền địa phương tạo nên thế trận an ninh nhân dân, cùng nhân dân thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc nhằm đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự ở nơi công tác và địa phương nơi cư trú.  Thông qua những hành động cụ thể thiết thực đó, đội ngũ cán bộ giảng viên Trường chính trị Bến Tre góp phần to lớn vào công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ quan, ở địa phương và trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tạo môi trường an ninh trật tự ổn định để nhân dân ta tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, vào sự nghiệp đổi mới của đất nước. An tâm sinh sống, làm việc, cống hiến, thực hiện đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, thực hiện xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam./.

______________________

Chú thích:
[1]. C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.19, tr.47.
[2]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.7, tr. 229.
[3]. C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.19, tr.35.
[4]. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 22.

Tin khác