"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 19 Tháng 6, 2019 - 20:04

Sinh hoạt chuyên đề “Tiếp tục nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý trong cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu 2019

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Để tiếp tục nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các biện pháp thực hiện hiệu quả, sáng ngày 10 tháng 01 năm 2019, Đảng ủy Trường Chính trị tổ chức cuộc sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Tiếp tục nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2019”.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Phan Văn Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, chủ trì gợi ý các đảng viên, viên chức và người lao động tập trung nhận diện một số biểu hiện suy thoái trong các lĩnh vực hoạt động giảng dạy và học tập lý luận chính trị, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công, nâng cao trình độ lý luận chính trị,… gắn sát với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị, từ đó, đề ra các biện pháp hữu hiệu với tư cách là “xây” để “chống”, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng “tự soi” lại bản thân mình dựa trên những dấu hiệu:

Về tư tưởng chính trị: Thứ nhất, phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái; thứ hai, nhận thức sai lệch về tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thứ ba, không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách niệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không cố gắng làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; thứ tư, tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác. Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để lấy lòng nhau hoặc chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng; thứ năm, nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít; nói một đằng làm một nẻo; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác; thứ sáu, duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác.

 Về đạo đức, lối sống: Thứ nhất, sống thực dụng, cơ hội, vụ lợi; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình; thứ hai, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; thứ ba, mắc bệnh “thành tích”, háo danh, phô trương, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, “đánh bóng tên tuổi”; thứ tư, quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân.

Ngoài ra, đồng chí chủ trì gợi ý thêm về trách nhiệm nêu gương của đảng viên, người đứng đầu thực hiện theo Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Tại Trường Chính trị, trách nhiệm nêu gương trước hết là trưởng các khoa, phòng. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy sẽ kiểm tra, giám sát người đứng đầu qua việc thực hiện quy định của Trung ương, Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gắn với 8 nội dung “xây” và “chống”; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương”.

Buổi sinh hoạt chuyên đề đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi thảo luận, mạnh dạn nhận diện, chỉ ra các biểu hiện về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống, đề xuất các phương thức thực hiện “tư soi”, “tự sửa” cho từng bản thân đảng viên, viên chức và người lao động. Kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Phan Văn Thuận, chủ trì buổi sinh hoạt yêu cầu từng cá nhân đảng viên, viên chức và người lao động xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện năm 2019 theo mẫu quy định, nhưng phải cụ thể, sát với nhiệm vụ được phân công, hàng tháng có đánh giá theo bản cam kết tại các cuộc sinh hoạt định kỳ của chi bộ, các chi bộ có báo cáo đầy đủ đảng ủy nắm nhằm đánh giá tình hình đem lại hiệu quả cao trong quá trình thực hiện của từng cá nhân./.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt
 
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng NCKH-TT-TL

Tin khác