"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 23 Tháng 9, 2018 - 13:59

Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Lớp TC LLCT-HC ngành thi Hành án Dân sự, từ ngày 22/9 đến 24/11/2018

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC ngành THA DS

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin

Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Lớp TC LLCT-HC ngành thi Hành án Dân sự, từ ngày 22/9 đến 24/11/2018

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác