"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 21 Tháng 2, 2020 - 20:43

Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Lớp TC LLCT-HC ngành thi Hành án Dân sự, từ ngày 22/9 đến 24/11/2018