"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 26 Tháng 5, 2019 - 08:56

Nghiệm thu thành công đề tài khoa học cấp cơ sở Trường Chính trị năm học 2017-2018

Nhằm tạo điều kiện cho các giảng viên chuẩn hóa chức danh nghề nghiệp, thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học của nhà trường. Trường Chính trị tổ chức nghiệm thu 03 đề tài khoa học cấp cơ sở vào chiều ngày 06, 13/7/2018 và sáng ngày 24/9/2018, đề tài “Tăng cường công tác quản lý hành chính - tư pháp của chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong giai đoạn hiện nay” do thạc sĩ  Trần Thị Quỳnh Nghi, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị làm chủ nhiệm; đề tài “Đảng bộ tỉnh Bến Tre lãnh đạo phong trào “Đồng Khởi mới” từ năm 1997 đến năm 2015” do thạc sĩ Nguyễn Thị Thùy Giao, giảng viên Khoa Xây dựng Đảng làm chủ nhiệm và đề tài “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng xã, thị trấn ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre hiện nay” do thạc sĩ Đoàn Thị Mao, giảng viên Khoa Dân vận làm chủ nhiệm.

Đề tài “Tăng cường công tác quản lý hành chính - tư pháp của chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong giai đoạn hiện nay” được hội đồng nghiệm thu thảo luận, đánh giá: Nhóm nghiên cứu có đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng, có căn cứ pháp lý và độ tin cậy, cấu trúc nội dung đầy đủ, hiểu được mục đích của đề tài, đề xuất được các giải pháp, kiến nghị khả thi trong “Tăng cường công tác quản lý hành chính - tư pháp của chính quyền cấp xã”. Kết quả, hội đồng nghiệm thu, đánh giá xếp loại “Đạt” và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu chỉnh sửa theo góp ý, phải thống nhất cách dùng từ xuyên suốt đề tài, văn phong, tên chương, tiết; điều chỉnh tính cấp thiết của đề tài; sửa kết luận tránh trùng lắp; hoàn thành công trình có sản phẩm, làm tài liệu tham khảo cho những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy và là tài liệu học tập thiết thực cho học viên.

Đề tài“Đảng bộ tỉnh Bến Tre lãnh đạo phong trào “Đồng Khởi mới” từ năm 1997 đến năm 2015” được hội đồng nghiệm thu thảo luận, đánh giá là “Đạt”, có sự đầu tư nghiên cứu, đáp ứng được yêu cầu của công tác nghiên cứu khoa học của Trường, đề tài mang tính hệ thống hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, đề tài dùng làm tài liệu tham khảo, phục vụ giảng dạy và đề nghị nhóm nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa và tiếp tục nghiên cứu sâu để hoàn thiện sản phẩm đề tài.

Đề tài“Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng xã, thị trấn ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre hiện nay” được xếp loại “Đạt”. Thay mặt, Hội đồng nghiệm thu đồng chí Dương Văn Chăm, Chủ tịch Hội đồng yêu cầu chủ nhiệm đề tài: Hoàn chỉnh sản phẩm theo góp ý của hội đồng nghiệm thu; rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị báo cáo tóm tắt đề tài; các chú thích cần điều chỉnh hợp lý về cách diễn đạt, bố cục sắp xếp logic; nhất là các Văn kiện của Đảng từ Trung ương đến tỉnh./.

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài “Tăng cường công tác quản lý hành chính - tư pháp
 của chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong giai đoạn hiện nay”
 
Đồng chí Ngô Văn Sơn, phản biện đề tài “Tăng cường công tác quản lý hành chính - tư pháp
của chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong giai đoạn hiện nay”
Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài “Đảng bộ tỉnh Bến Tre
lãnh đạo phong trào “Đồng Khởi mới” từ năm 1997 đến năm 2015”
Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu
của tổ chức cơ sở Đảng xã, thị trấn ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre hiện nay”
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng NCKH-TT-TL

Tin khác