"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 18 Tháng 10, 2019 - 18:24

Lịch viết thu hoạch nghiên cứu thực tế, Lớp TCLLCT-HC C38, từ ngày 17/6 đến 02/7/2019