"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 18 Tháng 8, 2018 - 07:17

Lịch viết thu hoạch nghiên cứu thực tế, lớp TC LLCT-HC GD22, tử 19 đến 26/6/2018