"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 16 Tháng 11, 2018 - 12:42

Lịch viết Khóa luật tốt nghiệp, Lớp TC LLCT-HC GD23, từ 23/10 đến 13/11/2018