"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 16 Tháng 11, 2018 - 12:55

Lịch viết Khóa luật tốt nghiệp, Lớp TC LLCT-HC C34, từ ngày 13/11 đến 05/12/2018