"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 9, 2019 - 13:08

Lịch viết khóa luận tốt nghiệp Lớp TCLLCT-HC C38 (Điều chỉnh), từ ngày 05/9 đến 01/10/2019