"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 19 Tháng 4, 2018 - 17:02

Lịch viết báo cáo thực tế (Điều chỉnh), Lớp TC LLCT-HC B23, từ 11 đến 22/01/2018