"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 1 Tháng 4, 2020 - 09:04

Lịch thi lại, thi sau Lớp TCLLCT-HC ngành Thi hành án dân sự và TPBT (Ngày thi 08/10/2019)