"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 4 Tháng 4, 2020 - 00:20

Lịch nghiên cứu thực tế và viết thu hoạch Lớp TCLLCT-HC Khối doanh nghiệp năm 2018, từ ngày 15/9 đến 26/9/2019

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC Khối DN 2018

Năm học: 

2019

Danh sách môn học: 

Báo cáo thực tế

Lịch nghiên cứu thực tế và viết thu hoạch Lớp TCLLCT-HC Khối doanh nghiệp năm 2018, từ ngày 15/9 đến 26/9/2019

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác