"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 9, 2019 - 13:16

Lịch nghiên cứu thực tế và viết thu hoạch Lớp TCLLCT-HC GD24, từ ngày 29/7 đến ngày 08/8/2019