"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 21 Tháng 8, 2019 - 18:44

Lịch nghiên cứu thực tế và viết thu hoạch Lớp TCLLCT-HC C39, từ ngày 16/8 đến 26/8/2019