"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 17 Tháng 10, 2018 - 10:28

Lịch nghiên cứu thực tế và viết thu hoạch, Lớp TC LLCT-HC C36, từ 19/10 đến 29/10/2018