"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 17 Tháng 10, 2018 - 10:39

Lịch nghiên cứu thực tế và viết thu hoạch, Lớp TC LLCT-HC C34, từ 05/10 đến 15/10/2018