"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 19 Tháng 6, 2019 - 20:04

Lịch nghiên cứu thực tế Lớp TCLLCT-HC ngành Điện lực và Viễn thông, từ ngày 11/01 đến 21/01/2019