Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

Chủ nhật, 7 Tháng 8, 2022 - 23:40

Lịch nộp Tiểu luận Phần học: Nghiệp vụ công đảng ở cơ sở và Tình hình và nhiệm vụ của địa phương, Lớp TC LLCT-HC GD29