"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 23 Tháng 4, 2018 - 16:49

Lịch học Tổng hợp hệ VLVH Lớp Luật dân sự khóa 2, Quý I, III/2018 (Từ tháng 4/2018 - 9/2018)