"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 23 Tháng 5, 2018 - 02:57

Lịch học Tổng hợp hệ VLVH Lớp Luật dân sự khóa 2 (điều chỉnh ngày 18/1/2018), Quý IV/2017 và Quý I/2018